HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT 2 ĐẦU HK2 NĂM HỌC 2023 - 2024

 01.TB_chuyen_Truong_THPT(đau hk2)-2.jpg

01.TB_chuyen_Truong_THPT(đau hk2)-3.jpg
01.TB_chuyen_Truong_THPT(đau hk2)-4.jpg
2. mẫu đơn xin chuyển trường_PT_2018 (phụ lucc III).jpg
Văn bản tải TẠI ĐÂY