Thông báo về lịch chuyển trường đầu HK2 năm học 2022-2023

Mẫu đơn chuyển trường dành cho khối 10, tải Tại đây
2.Mau M3_Donchuyen truong_CTPT_2018.jpg
Mẫu đơn chuyển trường dành cho khối 11-12, tải Tại đây
1.Mau M3_Donchuyen truong_k11_12.jpg