Thông báo về việc chuyển giao, tiếp nhận học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19

Thông báo về việc chuyển giao, tiếp nhận học sinh học tập tại nơi cư trú do ảnh  hưởng của dịch bệnh Covid 19