HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

Xem đầy đủ các văn bản (Thông báo chuyển trường, Công văn số 2985/SGD-QLT, Quy trình thực hiện thủ tục chuyển trường, Hướng dẫn phhs đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh qua hệ thốngMẫu đơn chuyển trường) tại đây
0002.jpg

0003.jpg
0004.jpg