LỊCH GẶP MẶT CÁC THẾ HỆ HỌC SINH HƯỚNG ĐẾN 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG